Confirmare

i mentorskap, etisk reflektion och handledningMentorskapet sträcker sig över ett år och är riktat till nyutexaminerade ex sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal men även personal inom andra yrken. Mentorskapet kan också vara aktuellt för personal som är ny inom ett specifikt område inom yrket/professionen. Syftet är att stärka personen i sin nya profession, där mentorn utgör ett viktigt stöd genom att lyssna, bekräfta och ställa klargörande frågor. Min erfarenhet är att det är en klar fördel när mentorn kommer "utifrån" och därmed kan vara mer objektiv. Det gynnar mentorskapets mål och syfte. Jag arbetar efter en tydlig struktur, där regelbundenheten är en betydelsefull del. Sekretessen är viktig och bidrar till förtroendet och tilliten som är grundläggande i mentorskapet.

Etisk reflektion vänder sig till olika personalgrupper, oavsett profession. Reflektionen bygger på de etiska dilemman som medlemmarna i gruppen upplever. Varje reflektion/möte har sitt specifika ämne som är känt för gruppen innan mötet. Det är av stor betydelse att reflektionerna hålls regelbundet. Jag har en väl beprövad metod som ger reflektionen en tydlig struktur.Handledningen riktar sig till bla personal inom

vård, omsorg och rehabilitering men även andra

personalgrupper. Handledningen utgör ett

viktigt stöd i arbetet. Till skillnad från

etisk reflektion träffas en fast grupp i

handledningen. Deltagarna får här möjlighet

att tillsammans reflektera över och bearbeta 

problem och upplevelser i sitt yrkesutövande.

Sekretess råder inom gruppen, vilket skapar

tillit och trygghet.

Även här är regelbundenheten av stor vikt.


Jag är utbildad handledare i processorienterad

handledning (POH). I POH träffas en fast grupp,

vanligtvis varannan vecka, under minst ett års tid.

Det är en stor fördel att handledningen pågår under en längre tid, där även grupprocessen blir tydlig och viktig för deltagarna. POH ger deltagarna ökad självkännedom samt stärker och utvecklar yrkesrollen. Handledningen ger ökad förmåga till beslut och handling samt att sätta upp realistiska mål i sitt arbete. POH stärker tilltron till egen kompetens och har en förebyggande effekt mot stressrelaterade sjukdomstillstånd.


Röster om mentorskap


"Mentorssamtalen har varit till hjälp att balansera

arbetsbördan, sortera rätt, se klarare och kunna

släppa jobbet då man slutar för dagen. Om jag

har grubblat på något tar jag upp det och har

fått bolla det: kunde jag gjort annorlunda eller

inte? Det blir en trygg bas. Jag har kastat bollen

och sedan fått tillbaka den och själv haft

svaret. Jag känner att jag får stöd och det har gjort

att jag har växt i min profession. Maria är inte

färgad utan ser med andra ögon och har andra

infallsvinklar och perspektiv. Det är bra att hon inte

har bakgrundsfakta om de boende. Det känns tryggare

i samtalen när hon kommer utifrån"."Som chef ser jag mentorskap som en investering, inte som en kostnad".Röster om etisk reflektion


"Etisk reflektion är ett viktigt forum där olika professioner utbyter tankar, känslor och erfarenheter. Värdefulla möten äger rum där ingen rangordning eller hierarki förekommer. Att regelbundet träffas har gjort att personalen fått en vana att diskutera svåra frågor. Det känns tryggt att först samtala i smågrupp så att alla får chans att prata och att man inte känner sig utanför. Vi talar om olika dilemman och lär av varandra hur man kan hantera vissa situationer.  Man fortsätter samtalet på arbetet och ändrar på små saker som påverkar positivt. Reflektionen har gett oss ett stöd i vårt arbete.


Röster om handledning


"Handledningen har stärkt mitt självförtroende

och gjort mig tryggare i min profession.

Jag känner en stor samhörighet i gruppen och

vi har blivit starkare tillsammans. Tack vare

handledningen ser jag att jag inte är ensam om

mina upplevelser. Handledningen ger oss vägledning

och vi kommer tillsammans fram till lösningar på

olika problem. Arbetsmetoderna, som att arbeta

med vykort, är mycket bra även om dialogen är det

viktigaste. Du Maria arbetar väldigt proffsigt och

är så duktig på att fånga upp gruppen och alla

individer. Du är tydlig och jag känner mig sedd och

bekräftad. Det är ett lugn i rummet under

handledningen och jag känner en trygghet med

dig som handledare".